ALGEMENE VOORWAARDEN FORM INTERIEUR BV

Toepassing
1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd klant. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden opgesomd in de bestekken die ten grondslag liggen van de aanneming. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
Studies, offertes en overeenkomsten
2. Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 1 maand geldig. Indien het Btw-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.
3. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en FORM INTERIEUR behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.
4. In geval van schilderwerken:
Is niet in onze prijs begrepen:
– Het herstellen van bij de opmeting niet zichtbare of aan het oog onttrokken gebreken zoals vochtbronnen in muren, lekken in dakgoten, rot pleisterwerk, enz., tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen;
– Herstellingswerken indien bv. pleisterwerk loskomt of barst, om welke reden dan ook, voor, tijdens of na de werkzaamheden (bv. bij het afstomen van behang);
– Indien het verwijderen van bestaande vloerbekleding in de prijs begrepen is, behelst dit niet onvoorziene problemen in de ondergrond, zijnde brokkelende chape of oude egalisatie, loszittende tegels of andere verborgen gebreken. De werken om de ondergrond opnieuw in orde te brengen zullen als meerwerk worden beschouwd.
Uitvoering van de werken
5. De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van FORM INTERIEUR om zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd. FORM INTERIEUR bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.
6. De goederen die door FORM INTERIEUR geleverd worden, worden op risico van FORM INTERIEUR tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd.
7. Behoudens anders luidend schriftelijk beding, gaat het risico na plaatsing van de goederen over op de klant.
8. De niet-geïncorporeerde goederen blijven wel eigendom van FORM INTERIEUR zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald.
9. Water en elektriciteit zijn te voorzien door de klant.
10. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek, of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB, die op datum van de prijsopgave beschikbaar waren. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.
Oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid
11. Tenzij anders luidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan FORM INTERIEUR, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.
12. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan FORM INTERIEUR, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. Wanneer er contractueel een voorlopige oplevering werd voorzien, zijn de zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit gedekt door de voorlopige oplevering.
13. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur, of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen. De textuur of het verkleuren van het hout of het lakwerk, de werking van het hout,
14. Voor de gebreken die de stevigheid van het gebouw aantasten wordt een waarborg krachtens de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek verleend gedurende een termijn van tien jaar die ingaat bij de voorlopige oplevering, zo deze werd voorzien, of bij de oplevering zoals bepaald in art.10.
15. Behoudens anders luidend schriftelijk beding, wordt op de uitgevoerde werken voor de verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de oplevering. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven.
De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling.
De waarborg dekt evenwel niet :
– het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten en materialen;
– de schade veroorzaakt door overmacht;- een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden;
– een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden;
– vorst- of vochtschade;
– degradaties in onze verfsystemen, zelfs na korte tijd, die het gevolg zijn van vocht of salpeterdoorslag, gesprongen buizen, lekkende dakgoten, enz.;
– het afschilferen of afpellen van nieuwe verf, aangebracht op oude kalklagen of dode lagen in de ondergrond die al dan niet geheel of gedeeltelijk verwijderd zijn, zelfs als over de kalk een speciale vastzettingslaag is aangebracht.
16. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.
17. FORM INTERIEUR kan niet aansprakelijk gesteld worden:
– voor de gebreken van grondstoffen, materialen en producten van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type en hun verwerking, opgelegd door de opdrachtgever in weerwil van het schriftelijk en met redenen omkleed voorbehoud van FORM INTERIEUR, op voorwaarde dat hem geen fout bij de verwerking kan worden ten laste gelegd.
– voor de gebreken aangebracht door de gebruiker van het gebouw na de oplevering.
– voor de schade aan de aan het bouwterrein aanpalende roerende en onroerende goederen die het onvermijdelijk gevolg is van de uitvoering van de werken en die niet kan geweten worden aan een fout van FORM INTERIEUR. Hij is dus niet aansprakelijk voor foutloze burenhinder. De opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk tegenover derden en kan geen verhaal uitoefenen tegen FORM INTERIEUR.
– Combinatie van bepaalde ondergrond met bepaalde soorten van bepleistering:
bepleistering op muren opgetrokken uit cellenbeton, betonblokken, plafonds met voorgespannen weefsels, gladde beton, heraklithplaten, plafonds op houten roostering.
– Slechte afwerking van de ondergrond: wanneer bij slecht gemetselde muren een bepleistering van meer dan 1,5 cm dikte moet aangebracht worden om een rechte oppervlakte te bereiken, kan dit scheuren en barsten tot gevolg hebben; bij plafonnering van plafonds uit gipsplaten aangebracht op een houten roostering, kunnen scheuren en barsten ontstaan wanneer deze roostering niet is aangemetst en geketend.
– Voor barsten of scheuren of loskomen van pleisterwerk dat ontstaat door “kloppen” of “kappen” of andere werkzaamheden, uitgevoerd door derden tijdens of na de afwerking.
– Scheuren die ontstaan op plaatsen waar 2 verschillende materialen mekaar raken (bv. raaklijnen tussen stenen muren en houten muren en plafonds; raaklijnen tussen betonnen balken en muren en plafonds).
– Indien het nodige voorbehoud werd geformuleerd voor de voorgeschreven methode en keuze van de materialen.
– De garantie van haaksheid, rechtheid en vlakheid van de werken kan slechts gebeuren wanneer de ondergrond aan dezelfde voorwaarden voldoet, of minstens de mogelijkheid biedt met een maximale speciedikte van 1,5 cm het gewenste resultaat te bereiken. Indien dit niet het geval is, wordt FORM INTERIEUR bij deze reeds volledig ontslagen van elke verantwoordelijkheid qua haaksheid, rechtheid en vlakheid.
18. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs. FORM INTERIEUR behoudt zich het recht voor de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 10% op de nog niet uitgevoerde werken.
19. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt FORM INTERIEUR zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door FORM INTERIEUR. FORM INTERIEUR bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer FORM INTERIEUR door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan FORM INTERIEUR het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in artikel 17.
20. Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met 4 punten. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag.
21. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.
Betaling
22. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonders werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken.
23. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 15 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.
Bevoegdheid
24. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld door de rechtbank van koophandel Antwerpen.
25. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.